OFERTA OŚRODKA

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia powstał w 2006 roku, uchwałą Rady Miasta Kielce z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, z którym ściśle współpracujemy.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (są bezpłatne).

Do Ośrodka mogą zgłosić się osoby z problemami:

  • uzależnienia od alkoholu i problemów z tego wynikających
  • uzależnienia mieszanego i naprzemiennego od innych substancji, w tym leków, w powiązaniu z piciem problemowym
  • tzw. uzależnień behawioralnych, czyli uzależnienia od hazardu, zakupów, pożyczek, komputera
  • uzależnienia od nikotyny
  • trudności związanych z uwikłaniem w związku z osobą uzależnioną
  • tzw. „podwójną diagnozą” i problemem uzależnienia, dotyczącą zwłaszcza zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń osobowości, kryzysu wywołanego chorobą psychiczną. 

Z oferty Poradni pacjenci mogą korzystać bez konieczności skierowania, z wyjątkiem pacjentów z problemami uzależnień behawioralnych (granie patologiczne i inne problemy związane z nałogowym zachowaniem). Skierowanie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty psychiatry.

Aktualna oferta programowa i  sposób pracy w leczeniu uzależnień jest efektem wieloletnich doświadczeń w pracy z pacjentami oraz licznych szkoleń i superwizji.

Pierwszy etap pracy to konsultacje indywidualne z  psychoterapeutą  oraz lekarzem psychiatrą. W ich trakcie dokonywana jest diagnoza problemów osobistych pacjenta, diagnoza nozologiczna oraz motywacja do podjęcia terapii.

Kolejnym szczeblem jest kwalifikacja do odpowiedniej grupy terapeutycznej.

Terapia w oddziale dziennym zakłada pracę z osobami z trudnościami w utrzymaniu abstynencji i wynikającymi z tego problemami życiowymi (brak wglądu w konsekwencje uzależnienia, deficyty umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia). Jest to praca intensywna, trwająca ok. 8 tygodni, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8- 14. Osoby pracujące mają możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na ten czas terapii. Celem pracy w oddziale dziennym jest uzyskanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z tzw. głodem, uzyskanie wglądu w problem oraz poznawcze i behawioralne planowanie zmian w dalszym życiu.

Grupa wstępna– trwa 6 miesięcy, dwa razy w tygodniu, jest przeznaczona dla osób z trudnościami w radzeniu sobie z własnymi uczuciami oraz relacjami z innymi w kontekście problematyki uzależnienia, mechanizmów nim rządzących. Celem pracy grupy jest wprowadzenie zmian związanych z trzeźwym życiem.  

Grupa zapobiegania nawrotom choroby. Jest to grupa, której celem jest praca nad dalszym utrwalaniem i poszerzaniem zdobytych już umiejętności z poprzednich etapów pracy. Odbywa się raz w tygodniu, przez 4 miesiące i opiera się  na wydobywaniu od każdego z uczestników zasobów do samodzielnego, dojrzałego  życia oraz do dalszego pogłębiania rozumienia swoich trudności. 

Grupa psychodynamiczna. Zajmuje się szukaniem głębszych przyczyn oraz funkcji uzależnienia. Do tej grupy kwalifikowane są osoby, które wcześniej zazwyczaj miały doświadczenia z terapią, są krytyczne w stosunku do własnego uzależnienia i posiadają jego wstępne rozumienie. Doświadczają jednak cierpienia, które w dalszym ciągu wpływa na ich życie. W grupie tej najczęściej oprócz problemów z uzależnieniem, występują inne diagnozy (zaburzenia nastroju, osobowości) u leczących się tam pacjentów. Jest to grupa zamknięta, trwa 10 miesięcy, dwa razy w tygodniu.

Grupa o charakterze pracy humanistyczno-doświadczeniowym. Jest to grupa pracy pogłębionej, o charakterze zamkniętym, trwająca rok czasu, jeden raz w tygodniu. Celem pracy w tej grupie jest poszukiwanie głębszego rozumienia siebie  i swojego doświadczania opartego na poszukiwaniu bliskich relacji, analizie przeszkód w tym oraz wydobycie indywidualnych zasobów do samorealizacji opartej na budowaniu bezpiecznych relacji z innymi.  

Grupa edukacyjno- motywacyjna. Trwa rok czasu, raz w tygodniu. Celem pracy w grupie jest dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z wychodzeniem z uzależnienia oraz redukcja szkód w jego wyniku.

Grupa dla osób współuzależnionych. Jest to grupa otwarta, trwająca 3 miesiące, raz w tygodniu. Uczestniczą w niej osoby bliskie osób uzależnionych. Jej celem jest edukacja związana z funkcjonowaniem w rodzinie alkoholowej/dysfunkcyjnej oraz zdobycie umiejętności zdrowego zajęcia się sobą.

Pacjenci mogą również korzystać z oferty psychoterapii indywidualnej, w różnych nurtach psychoterapii, po wcześniejszej pracy w grupie.